فراغت ۴۵ تن منسوبین جوان از مرکز تعلیمی قوماندانی حضرت عبدالله بن مسعود "رض"

web_admin

به تعداد ۴۵ تن منسوبین جوان قطعات وجزوتام های مختلف وزارت دفاع ملی، بعد از فراگیری آموزش های مسلکی دوماهه در بخش های مخابره، صحیه و حفظ و مراقبت وسایل نقلیه امروز، طی مراسمی از مرکز تعلیمی قوماندانی حضرت عبدالله ابن مسعود "رض" معاونیت تعلیمات وپرسونل سند فارغ گردیدند.

مسؤلین پیرامون اهمیت و ارزش اعداد صحبت نموده و از فارغان خواستند، در اطاعت از بزرگان و اوامر شان غفلت ننمایند.

در عین حال،  فارغان آمادگی شان را برای حفاظت و دفاع از نظام اسلامی در هرگوشه ی کشور اعلام نمودند.

در اخیر، این فارغان تصدیق نامه نیز دریافت نمودند.