لایحه وظایف معاونیت پرسونل وتعلیمات

لایحه وظایف معاونیت پرسونل وتعلیمات

معاونیت پرسونل وتعلیمات یکی ازبخش های مهم و کلیدی وزارت دفاع ملی بشمار میرود. طبق ساختار تشکیلاتی، ریاست تعلیم وتربیه، ریاست تنظیم واداره پالیسی های نظامی وریاست منابع بشری درجنب تشکیل معاونیت پرسونل وتعلیمات انجام فعالیت می نماید. این معاونیت در روشنای خواسته های ستراتیژی ملی نظامی، پالیسی ها، اوامر، هدایات وسایر اسناد رهبری کننده  وزارت دفاع ملی وظایف ذیل را بعهده دارد:

 • مشاوره اساسی به مقام محترم وزارت دفاع ملی در رابطه به تمام موضوعات مربوط به پرسونل و تعلیمات اردوی ملی.
 • ارائه پیشنهادات مشخص پیرامون موضوعات مربوط به پرسونل و تعلیم و تربیه در اردوی ملی به وزیر دفاع ملی و معاون اول مقام وزارت.
 • مسول تامین ارتباطات تعلیمی و تحصیلی وزارت دفاع ملی با سایر وزارتخانه های تعلیمی و تحصیلی کشور.
 • تطبیق و پلانگذاری اهداف وزارت دفاع ملی در رابطه به انکشاف پرسونل نظامی و ملکی در پرتو ابتکارات دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
 • اشتراک در پلانگذاری، پروگرام سازی و فعالیت های بودجوی که وابسته به ساحات مسولیت وی میباشد.
 • عضویت در شورای عالی دفاع ملی
 • عضویت در کمیسیون تنظیم امور تعلیمی نیروهای امنیتی افغانستان

علاوه بر وظایف فوق، بمنظور بهبود سیستم تعلیم وتربیه معیاری، انکشاف قابلیت ها، مهارت ها، تسریع روند ملکی سازی وهم چنان جذب کدرهای جوان افسری به اردوی ملی، موارد آتی از وظایف عمده واساسی معاونیت پرسونل وتعلیمات بشمار میرود.

 1. مسئولیت انسجام، انکشاف، توضیح و نظارت از پالیسی ها پرسونل وزارت دفاع ملی.
 2. مسئولیت پلان گذاری ستراتیژیک منابع بشری درسطح وزارت دفاع ملی.
 3. مسئولیت انکشاف وتطبیق پالیسی ها، پروسیجرها، معیارها وارزیابی تعلیم وتربیه اردوی ملی.
 4. مسئولیت نظارت از اجراات قوماندانی جلب وجذب، قوماندانی تعلیم وتربیه وریاست کادر وپرسونل بمنظور اطمینان از نیازمندهای اردوی ملی.

لایحه وظایف ریاست های مربوط معاونیت پرسونل وتعلیمات

ریاست تنظیم واداره پالیسی های نظامی:

 • تهیه و ترتیب پلان ریاست در مطابقت با اهداف و پلان معاونیت پرسونل و تعلیمات
 • طرح، تدوین، انکشاف، مرور قوانین، مقرره ها و رهنمود ها در قبال تنظیم و اداره امور ذاتی پرسونل نظامی در خصوص (جلب و جذب، جبران خساره، معاشات، امتیازات تشویقی، ارتقاء روحیه و سرگرمی ها، مکافات، رخصتی ها، تعیینات، ترفیعات، غیابت خودسرانه و سایر موارد مربوط به تنظیم و اداره پرسونل).
 • تامین ارتباطات کاری با سایر ادارات در زمینه طرح، تدوین واجرای قوانین، مقرره ها، رهنمودها و پالیسی های ارتقای ظرفیت پرسونل نظامی.

ریاست تعلیم و تربیه:

 • تدوین ستندردها و معیارهای تعلیم و تربیه اردوی ملی بمنظور برآورده شدن اهداف تعلیم و تربیه دراردو ملی .
 • اجرا و کنترول از پروسه اخذ امتحانات و نظارت بالفعل آن از بخش های تخصصی در سطح وزارت دفاع ملی و ستردرستیز .
 • همکاری و تفاهم لازم با وزارت خانه ها و ریاست های ستردرستیز و نهادهای ذیدخل از طریق معاونیت پرسونل و تعلیمات .
 • نظارت از رشد و انکشاف تربیت بدنی و سپورت در سطح اردوی ملی .
 • تطبیق اوامر و هدایات مقام محترم وزارت دفاع ملی، ستردرستیز و معاون وزیر دفاع ملی در امور پرسونل و تعلیمات پیرامون رشد و انکشاف پروگرام های تعلیم وتربیه.
 • نظارت از پیشبرد پروسه شفاف  و عادلانه جذب به موسسات تحصیلی وتعلیمی داخلی واعزام منسوبین نظامی و ملکی اردوی ملی به بورسیه های تعلیمی وتحصیلی  به خارج از کشور طبق معیارهای تعیین شده وپالیسی تعلیم و تربیه نظامی بین المللی .
 • مسول امور آماده سازی اجلاس بوردهای تخصصی، نظارت از اجرای کارکردهای علمی و ارزیابی اسناد تحصیلی فارغین موسسات تحصیلی و تعلیمی در خارج از کشور.

  ریاست منابع بشری:

 • ایجاد هماهنگی کاری با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر ادارات در زمینه تطبیق پالیسی های منابع بشری، اداره عامه و ارتقاء ظرفیت کاری کارکنان خدمات ملکی
 • مسول ترتیب پیشنهادات تقرر، توزیع سجل، ترفیع، تبدیل، عزل، استعفا، تقاعد، فوتی و انفکاک کارکنان اداری و خدماتی.
 • مسول کنترول و مراقبت از صحت، رفاه، مصونیت، نظم و دسپلین اداره و کارکنان ملکی
 • مسول تامین ارتباط و هماهنگی میان ادارات مرکزی و ساحوی وزارت دفاع ملی جهت تطبیق قوانین کارکنان خدمات ملکی و پالیسی های منابع بشری
 • مسول اجرای پروسه استخدام و ریفورم کارکنان خدمات ملکی که از طریق رقابت آزاد جذب میشوند.