هیأت وزارت دفاع ملی از شفاخانه شهید سردارمحمد داودخان بازدید نمودند 

s.mohmand

هیأتی به ریاست شیخ قاسم "فرید" معاون ستراتیژی و پالیسی وزارت دفاع ملی، از بخش های  قوماندانیت صحیه ستردرستیز، نظارت به عمل آوردند. 

این هیأت، ضمن عیادت مریضان داخل بستر شفاخانه چهارصد بستر شهید سردارمحمد داودخان و از بخش های مختلف این شفاخانه نیز بازدید نمودند. 

در پایان این هیأت پس از ارزیابی و نظارت، از تلاش های صادقانه و شبانه روزی متخصصین، داکتران، نرس ها و پرسونل این قوماندانی در عرصه ارائه خدمات بهتر و ایجاد سهولت های بیشتر به مریضان نیز ابراز قدردانی نمودند.