عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی

s.mohmand
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۴۸

Publish Date

Closing Date

Location

Kabul

عنوان وظیفه            : عضو مسلکی تدارکات خدمات غیر مشورتی

وزارت                    : دفاع ملی

موقعیت                  : کابل

بخش                    : ریاست تدارکات

بست                     : (  4 )

تعداد                       :   (6)

گزارشدهی به          : آمر تدارکات خدمات مشورتی و غیر مشورتی

گزارشگیری از        :ندارد.

کود                     :22-90-022-066,067,068

هدف وظیفه : فراهم آوری تسهیلات در تمام امورتدارکات خدمات غیرمشورتی، تدارکات، مدیریت و طی مراحل پروسه تدارکات خدمات مشورتی از اعلان الی عقد قرارداد، پروژه ها در مطابقت به قانون تدارکات، طرزالعمل و پالیسی های مربوطه.

مسؤلیت های وظیفوی:

1.     ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.

2.     برنامه ریزی در راستای آگاهی دهی بمراجع نیازمند جهت جمع آوری درخواست ها برای تهیه و تدارک خدمات مشورتی  از تمام بخش های اداره مربوطه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات.

3.     کنترول و مراقبت از پروسه تدارکاتی خدمات مشورتی اداره در مطابقت با قانون طرزالعمل تدارکات جهت حصول اطمینان از تامین شفافیت در مراحل تدارکات

4.     بررسی لایحه وظایف و تشریح  پروژه های خدمات غیر مشورتی به منظور حصول اطمینان از صحت بودن آن.

5.     همکاری در مطالعه، تحلیل و ارزیابی اسناد های تدارکاتی اداره و شرکت های اشتراک کننده در دواطلبی ها جهت حصول اطمینان از مطابقت آن با اسناد تقنینی مربوطه. 

6.       ترتیب مطالبه پیشنهادات و ارسال آن به شرکت های شارت لست شده طبق معیارات مطالبه پیشنهاد وطرزالعمل تدارکات. 

7.     اشتراک درجلسات بازگشایی آفرهای تخنیکی و مالی تدارکات خدمات مشورتی طبق مندرجات مطالبه پیشنهادات.

8.     ترتیب اثر دهی اسناد مربوط به داوطلبی، اعلان پروژه ها و همکاری در آفرگشایی ها وارزیابی پروژهای خدمات مشورتی.

9.     مطالعه و مرور قراردادها به هدف حصول اطمینان از تطبیق و رعایت مواد شرط نامه در قراردادهای بخش مربوطه.

10.  حصول اطمینان ازاینکه تمام اقدامات مراحل تدارکات به اساس قانون و طرزالعمل تدارکات طی مراحل شده است.

11.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در مواد(7- 8 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل :

o      حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات ، لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

o      داشتن حد اقل دو  سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

·       آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امورتدارکات

·       بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.

·       مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)