۲۰ تن از مجاهدین ریاست حقوق وزارت دفاع ملی از کورس مسلکی کمپیوتر فارغ شدند

s.mohmand

به تعداد ۲۰  مجاهدین ریاست حقوق وزارت دفاع ملی امروز پس از گذراندن دوره سه ماهه آموزش کمپيوتر در یک سلسله مراسم خاص فارغ شدند.

 در این مراسم مولوی مسیح الله "مؤذن "رئیس رياست حقوق، عنایت الله "خوارزمی" سخنگوی وزارت دفاع ملی، قاضی محمد آدم "صالحی"، جمعی از مسؤلین و مجاهدین حضور داشتند.

 قابل ذکر است که برای پیشرفت هر چه بهتر امور اداری چنین دوره های مسلکی در تمامی بخش های وزارت دفاع ملی آغاز شده است، در پايان مراسم به فارغين تصديق نامه ها هم تفويض گردید.