پروسه تهیه وتدارک(39) قلم مواد مصرفی ماشین الات مطبعه ریاست مخابره وتکنالوژی معلوماتی ستردرستیز وزارت وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1403

web_admin

Publish Date

Closing Date

Location Kabul

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه تهیه وتدارک(39) قلم مواد مصرفی ماشین الات مطبعه ریاست مخابره وتکنالوژی معلوماتی ستردرستیز وزارت وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1403  بادرنظرداشت محلات تحویلدهی نوع قرارداد:باالمقطع روش(داوطلبی بازداخلی).

شماره داوطلبی: (وزارت دفاع ملی-1403-اجناس--0046-22301)، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات بعد از نشر اعلان الی (21) روز تقویمی ارائه نمایند. 

آدرس ومدت اخذشرطنامه:ریاست تدارکات واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه اطاق نمبر(209)ازتاریخ نشراعلان الی بیست ویک یوم تقویمی به روزهای رسمی ازشروع رسمیات الی ختم رسمیات بشکل کاپی/سافت (CD)اخذوهمچنان همچنان داوطلبان میتوانند شرطنامه را ازویب سایت وزارت دفاع ملی www.mod.gov.af  دانلود نمایند .شماره تماس(0202612079).

تضمین آفر: مبلغ تضمین آفر بشکل گرانتی بانک قرار ذیل اخذ میگردد.

شماره لات

جزوتام های مروبوطه

مقدار مبلغ

واحد پولی

1

ریاست مخابره و تکنالوژی معلوماتی ستردرستیزقطعات وجزوتام های اردوی ملی

250،000

افغانی

 

نوت : تضمین آفر در نسخه اصلی تسلیم داده شود، کاپی وسکن آن قابل قبول نیست. صرف تضمین بانکی قابل تطبیق میباشد.

ضمانت بانکی باید مدت 28 روز بیشتر از مدت اعتبار افر باشد, یعنی مدت 118 روز بعد از تاریخ بازگشایی آفرها قابل اعتبارمی باشد.

روش تدارکات وزبان:داوطلبی بازداخلی(دری وپشتو).

ضرب الاجل تسلیمی آفرها:ازتاریخ نشر اعلان الی قبل ازساعت 10:00  قبل ازظهر ضرب العجل آفرگشائی. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

ضرب الاجل آفرگشائی:ازتاریخ نشراعلان به روز(22)تقویمی ساعت(10)قبل ازظهر.

محل آفرگشائی:ریاست تدارکات واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه بلاک آفرگشائی.

نوت:ازداوطلبان محترم خواهشمندیم که بعد از اخذ شرطنامه تماماً موادات آن را مطالعه نموده وهنگام تسلیمی آفراسناد توانمندی مالی وسایراسناد تقاضا شده مندرج شرطنامه راتسلیم نمایند.

Documents

شرطنامه قراداد

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۱۱:۴۶ kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی مجدد پروژه { تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات (ساختمانی، شبکه برق و سیستم سولری و آبرسانی) اعمار (15) باب پوسته 10 نفری شامل تعمیر پوسته، گارد تاور، تشناب، حمام و دیوار احاطوی برای لوای پنجم سرحدی مربوط قول اردوی 207 الفاروق

اعلان دعوت به داوطلبی مجدد پروژه { تهیه مواد و اجرای احجام پروسه کاری امورات (ساختمانی، شبکه برق و سیستم سولری و آبرسانی) اعمار (15) باب پوسته 10 نفری شامل تعمیر پوسته، گارد تاور، تشناب . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۱۱:۴۶ kabul
Background image

پیرامون نشر اعلان یک قلم گیربکس وسایط انترنشنل برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (یک) قلم گیربکس وسایط انترنشنل مودل 2006 الی 2017 ضرورت قطعات و جزوتامهای اردوی . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۱۱:۴۲
Background image

پیرامون نشر اعلان 20 قلم پرزه جات وسایط رنجر برای سال مالی 1403

ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارک (20) قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط رنجر مودل 2006 الی 2012 ضرورت قطعات و . . .

Back to tenders