اطلاعیه تعدیل، تهیه و تدارک 9 قلم مواد تطهیریه ضرورت سال 1403 وزارت دفاع ملی(نه لات)

web_admin

Publish Date

Closing Date

Location kabul

عنوان پروژه: تهیه و تدارک 9 قلم مواد تطهیریه ضرورت سال 1403 وزارت دفاع ملی(نه لات)

شماره داوطلبی: NPD/MoD/1403/NCB/G-011

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی از وزارت دفاع ملی قبلاً پروژه تهیه و تدارک 9 قلم مواد تطهیریه ضرورت سال 1403 وزارت دفاع ملی با شماره داوطلبی: NPD/MoD/1403/NCB/G-011 را به اعلان داوطلبی سپرده بود که در شرطنامه آن تعدیل بمیان آمده است. داوطلبان می توانند تعدیل شماره(1) پروژه هذا را از ویبسایت های ریاست عمومی اداره امور (https://aop.gov.af/dr/access_to_information/administrative)، ریاست تدارکات ملی (https://tenders.ageops.af/prs/bid-opportunities-notices ) یا وزارت دفاع ملی(https://mod.gov.af/dr/all-tendersبدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، تعدیل شماره (1) و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته به آمریت سکرتریت تسهیلات آفرگشائی ریاست تدارکات ملی ارایه نمایند. جلسه آفرگشایی به ساعت 9:00 قبل از ظهر بتاریخ 10 حوت 1402 در صالون هندوکش ریاست تدارکات ملی، جوار قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا واقع پشتونستان وات، کابل – افغانستان تدویر می یابد.

Documents

اطلاعیه تعدیل، تهیه و تدارک 9 قلم مواد تطهیریه ضرورت سال 1403 وزارت دفاع ملی(نه لات)