اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد ( 12) قلم ماشین آلات طبی به شکل دو لات سال مالی1402

web_admin

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد پروژه تهیه و تدارک( 12)قلم ماشین آلات طبی به شکل دو لات  ضرورت شفاخانه ها ومراکز صحی  قوماندانیت صحیه ستردرستیز سال 1402.از روش داوطلبی باز نوع قرارداد باالمقطع با شرکت تجارتی الشفاءشریف لمیتد دارای جواز نمبر(63577)آدرس(جاده قوماندانی مرکز هرات) درلات اول به قیمت مجموعی مبلغ(12,124,800)دوازده ملیون و یکصدو بیست وچهار هزارو هشتصد افغانی لات دوم به قیمت مجموعی مبلغ(6460000)شش ملیون و چهارصدوشصت هزار افغانی. ذریعه امریه های نمبر(11332) (11333)مورخ30/07/1445 وزیرصاحب دفاع ملی منظور گردیده، بنآ  اعطاء قرارداد میگردد .

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل  ان به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

      این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد                             نخواهد شد.