اعطاءقرارداد (16)قلم پرزه جات کمره های امنیتی وتجهیزات الکترونیکی جزوتام های مرکزی ریاست کشف واستخبارات معاونیت استخبارات ستراتیژیک وزارت دفاع ملی

web_admin

Publish Date

Closing Date

Location kabul

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ا.ا.ا درنظردارد.

اعطاءقرارداد (16)قلم پرزه جات کمره های امنیتی وتجهیزات الکترونیکی جزوتام های مرکزی ریاست کشف واستخبارات معاونیت استخبارات ستراتیژیک وزارت دفاع ملی از بابت سال مالی 1402از روش داوطلبی باز نوع قرارداد:(باالمقطع)

دارای نمبرتشخصیه  ) وزارت دفاع ملی-1402-اجناس-0021-22304 (

به قیمت مجموعی مبلغ(7٬994٬870) افغانی با شرکت افغان تکسار لمیتد آدرس شهر نو مقابل لوی څارنوالی تکسار تاور  ٬مرکز کابل ٬کابل

ذریعه امریه نمبر(11105) مورخ 25/07/1445 مقام محترم وزارت دفاع ملی تائید گردیده است :

در صورتیکه اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه  اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طورکتبی توام بادلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا بروفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.