دملی دفاع وزارت خبرتیا

zia_omid
Sat, May 09 2020 1:17 PM

Publish Date

Closing Date

دملی دفاع وزارت دبشری سرچینو ریاست او د ستردرستیز د صحیی قوماندانی له هغو لیواله اشخاصو سره چی (MDداکتر، نرسنک ، لابرانت ، انستیزی لوګ او تکنشن  اکسری ) له څانګوڅخه فارغه شوی وی اود ملی دفاع وزارت په چوکات کی د دندی د ترسره کولو لپاره چمتو وی په لاندی شرایطو د یو کال لپاره ګماری او قرار داد ورسره ترسره کیژی.

  • لیواله شخص باید لزتر لزه په صحیه خانگو کی لیسانس او یاهم د حوارلسم تولگی حخه فارغ اوسی .
  • لیواله شخص چی په هر زون کی ژوند کوی اویاهم په هغه زون کی د دندی ترسره کولو لپاره لیواله وی.
  • د اروند قول اردوگانو د بشری سرچینو د آمرینو د برشنالیک او تلیفونی شمیرو چی په لاندی جدول کی ذکر شوی دی او د ملی دفاع وزارت د ویب پانی له لاری خپل تحصیلی اسناد ، د شمولیت فورمه او کاری مدرکونه واستوی.
  • لیواله شخص خپل اسناد باید دوو مختلفو زونونو ته ونلیژی.
  • لیوال شخص کولای شی د گمارلو فورمه د ملی دفاع وزارت د ویب پانی حخه لاس ته راوری او وروسته یی لاندی ذکر شوی برشنالیکونو ته په ارونده زون کی واستوی.

دشروع نیته شنبه 20/2/1399 و دختم نیته پنجشنبه 20/2/1399

شمیره

د کرونا مرکزونه

داکتر MD

نرس

انستیزی لوگ

لابرانت

تکنیشن اکسری

د مختلفو زون د منابع بشری آمرین ایمیل آدرس

د مباییل نمبر

1

کرونا سنتر ق 201

12

20

4

4

4

Atagulhimat@yahoo.com

0795510010

2

کرونا سنتر ق 203

12

20

4

4

4

Hazratwali822@gmail.com

0776598188

3

کرونا سنتر ق 205

12

20

4

4

4

Sediqullahshafiq@gmail.com

0794708877

4

کرونا سنتر ق 207

12

20

4

4

4

Nasirsultani02@gmail.com

0797790010

5

کرونا سنتر ق 209

12

20

4

4

4

M.rafi_k@yahoo.com

0795221612

6

کرونا سنتر ق 215

12

20

4

4

4

Rahimullahrahimi19@gmail.com

0749200690

7

کرونا سنتر ق  217

12

20

4

4

4

Sultan_maqsood@hotmail.com

0778888809

8

کرونا سنتر حربی شوونحی

12

20

4

4

4

9

کرونا سنتر فرقه پولیس نظامی بگرام

6

10

2

2

2

10

کرونا سنتر شفاخانه ضمیموی

20

40

6

6

6

 

Documents

دریافت فورم درخواستی