فراغت ۵۹ تن منسوبین جوان از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی عبدالله بن مسعود رض

web_admin

۵۹  تن منسوبین جوان از قطعات و جزوتام های مختلف و قول اردوی ساحوی وزارت دفاع ملی امروز طی یک مراسم از دوره های مسلکی، از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فارغ گردیدند.

مسئولین طی سخنرانی ارزشمند در مورد اطاعت، افزودند: از امر بزرگان خود اطاعت کنید که خداوند شما را بر آن مکلف کرده است، سخنرانان این نشست همچنان اضافه نمودن،که باید شریعت و مبانی نظام اسلامی را نسبت به خواسته های شخصی خویش در اولویت قرار دهیم. چون این نظام امانت خداوند و امتحان بزرگی است که به ما و شما سپرده شده است.

در عین حال فارغان جدید آمادگی خود را برای خدمت به نظام اسلامی در نقاط مختلف کشور ابراز کردند و در ختم این مراسم، از طرف مسولین برای فارغان جدید تصدیق نامه ها اهدا گردید.