چهار تن از قاچاقبران مواد مخدر در تخار بازداشت شدند

s.mohmand

شب گذشته مجاهدین کندک پنجم لوای عبدالله ابن رواحه (رض) بر اساس گزارش های کشفی چهار تن قاچاقبران مواد مخدر را با مواد دست داشته موفقانه بازداشت نمودند.

از نزد این قاچاق بران ۴ بوری پودر، ۱ میل کلاشینکوف و ۱ دوربین شب بین نیز بدست آمده است.