مساعدت دارویی اداره ملی غذا و ادویه به قوماندانیت صحیه ستردرستیز وزارت دفاع ملی 

s.mohmand

ریاست اداره ملی غذا و ادویه؛ ۱۰ قلم ادویه حاوی ۷۶ بسته دارو های مختلف النوع را به قوماندانیت صحیه ستردرستیز وزارت دفاع ملی مساعدت نمود‌.

رهبری قوماندانیت صحیه از اداره ملی غذا و ادویه بخاطر مساعدت‌های دوامدار آن به بخش صحیه وزارت دفاع ملی قدر‌دانی نمودند.