۱۵۵ تن مجاهدین از قوماندانی تعليمات مشترک محاربوی فارغ شدند

s.mohmand

به تعداد ۱۵۵ تن از مجاهدین قطعات و جزوتام های وزارت دفاع ملی امروز طی مراسمی پس از گذراندن دوره های آموزشی نظامی و عقيدتی از قوماندانی تعليمات مشترک محاربوی فارغ شدند.

در این مراسم معاون تعليمات و پرسونل مولوی باز محمد "حمیدی"، قوماندان تعليمات مشترک محاربوی مولوی محمد هاشم "حذیفه"، مجاهدین و منسوبین حضور داشتند.

فارغان جديد به مسؤلين وعده سپردند که در زمینه تقویت اردو اسلامی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی نهایت کوشش خود را نموده و مينمايند، در پايان مراسم از سوی مسؤلین به فارغين تصديق نامه ها هم تفويض شد.