جلوگیری از قاچاق سلاح و تجهیزات نظامی در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز

s.mohmand

منسوبين سرحدی کندک سوم قول اردوی ۲۱۵ عزم، در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز فردی را که قصد داشت اسلحه و مهمات نظامی را قاچاق کند دستگیر نمودند.

این وسايل شامل؛ ۲ ام فور، ۲ دوربین، ۲ بمب افگن، ۱ ثقیل روسی، ۱۱ مرمی راکت، ۲۱ شاجور و انواع تجهیزات نظامی میشود ، کشف و ضبط نمودند. این سلاح ها و تجهیزات نظامی به بسیار دقت در موتر نوع کرولا جاسازی شده بود، که توسط مجاهدین اردوی اسلامی کشف، ضبط شده و فرد مذکور برای تحقیقات بیشتر به مراجع ذیربط تسلیم داده شد.