فراغت ۱۸۰ تن مجاهدین از بخش های مسلکی در قول اردوی ۳۱۳ مرکزی 

s.mohmand

به تعداد ۱۸۰ تن از منسوبین قطعات و جزوتام های وزارت دفاع ملی، پس فراگیری تعلیمات نظامی و عقیدتی و آموزش های  مسلکی در بخش های انجینری، صحی و مخابره امروز طی مراسمی با اشتراک مسولان و مجاهدین از قول اردوی ۳۱۳ مرکزی فارغ شدند. 

این منسوبین تعهد سپردند در راستای خدمتگزاری به نظام اسلامی، وطن و مردم خویش از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهند نمود.