ترمیم و فعال سازی تعداد زیادی وسایط و  تجهیزات مختلف النوع در قول اردوی ۲۱۵ العزم

s.mohmand

تیم انجینری کندک ضربتی قول اردوی ۲۱۵ عزم، از ترمیم و فعال سازی تعداد زیاد وسایط و تجهیزات مختلف النوع نظامی خبر دادند. 

این وسایط شامل ۳۵ عراده تانک ضربتی، ۱۵ عراده شابلی، ۲۰ عراده انترنشنل و ۱ عراده فورکلفت می باشد. 

قابل یادآوری ست این‌ وسایط در زمان فتوحات تخریب شده بود که از اثر سعی و تلاش منسوبین و انجنیران با تجربه قول اردوی ۲۱۵ عزم، مجداد ترميم و فعال گردید. 

از این وسایط و تجهیزات، در قطعات و جزوتام های ساحوی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.