اعلان تصمیم اعطا قرارداد ذغال سنگ و چوب ارچه درگیران ضرورت سال مالی ۱۴۰۱

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  تهیه وتدارک ذغال سنگ وچوب ارچه درگیران جهت تسخین پرسونل ضرورت قطعات وجزوتام های مرکزی وقول اردوهای ساحوی برای سه ماه زمستان سال مالی 1401.دارای نمبر تشخیصیه (MOD-1401-G-Q-0102-22603) با شرکت های ذیل اعطاء قرارداد میگردد .

  1. لات اول قطعات وجزوتام های مرکزی با شرکت تصفیه ذغال سنگ صادق ضیا خلیلی دارای جواز نمبر(65110)آدرس کارته صلح عقب پوهنتون ،مرکزسمنگان ایبک به قیمت مجموعی حداکثرمبلغ(55250091.44) پنجاوپنج ملیون و دوصدو پنجا هزارو نود و یک اعشاریه چهل و چهارافغانی .
  2. لات دوم قول اردوی 201خالد بن ولید با فابریکه ذغال سنگ تصفیه شده البدر  دارای جواز نمبر(62710)آدرس شرکت بگرامی قریه مموزی ،بگرامی کابل به قیمت مجموعی حد اکثرمبلغ (15136625.28)پانزده ملیون و یکصدوسی و شش هزارو شش صدو بیست و پنج اعشاریه بیست و هشت افغانی.
  3. لات سوم قول اردوی 203منصوری با فابریکه ذغال سنگ تصفیه شده البدر  دارای جواز نمبر(62710)آدرس شرکت بگرامی قریه مموزی ،بگرامی کابل به قیمت مجموعی مبلغ  (18362734.8) هژده ملیون و سه صدو شصت و دو هزار و هفت صدو سی وچهار اعشاریه هشت افغانی.
  4. لات چهارم قول اردوی 205البدر با شرکت خدمات لوژستیکی محمد آغا وپسران  دارای جواز نمبر(D-30262)آدرس شرکت چنداول ،باغ قاضی ناحیه 1،مرکز کابل  به قیمت مجموعی مبلغ (16739448.6) شانزده ملیون وهفت صدو سی و نو هزارو چهارصدوچهل وهشت اعشاریه چهار افغانی.
  5. لات پنجم قول اردوی 207 الفاروق با شرکت تصفیه ذغال سنگ صادق ضیا خلیلی دارای جواز نمبر(65110)آدرس کارته صلح عقب پوهنتون ،مرکزسمنگان ایبک به قیمت مجموعی مبلغ (20399342.4)بیست ملیون و سه صدو نود نو هزارو سه صدو چهل و دو اعشاریه چهار افغانی.
  6. لات ششم قول اردوی 209الفتح با فابریکه تصفیه سنگ ذغال پیمان الهام دارای جواز نمبر(67117)آدرس پارکهای علی شیر نوایی ،مرکز بلخ  مزار شریف به قیمت مجموعی مبلغ (12290621.6)دوازده ملیون و دوصدو نود هزارو ششصدو بیست ویک اعشاریه شش افغانی.
  7. لات هفتم قول اردوی 215عزم با شرکت تصفیه ذغال سنگ صادق ضیا خلیلی دارای جواز نمبر(65110)آدرس کارته صلح عقب پوهنتون ،مرکزسمنگان ایبک به قیمت مجموعی مبلغ (21419309.52) بیست و یک ملیون و چهارصدو نوزده هزارو سه صدو نه اعشاریه  پنجاودوافغانی.
  8. لات هشتم قول اردوی 217عمری با فابریکه تصفیه سنگ ذغال پیمان الهام دارای جواز نمبر(67117)آدرس پارکهای علی شیر نوایی ،مرکز بلخ  مزار شریف به قیمت مجموعی مبلغ (14438736)چهارده ملیون وچهارصدوسی وهشت هزارو هفت صدو سی و شش افغانی اعطای  نماید.
  9. لات نهم قول اردوی 219عمرثالث با شرکت خدمات لوژستیکی محمد آغا وپسران جواز نمبر(D-30262)آدرس شرکت چنداول ،باغ قاضی ناحیه 1،مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ (6069816)شش ملیون و شصت و نو هزارو هشت صدو شانزده افغانی اعطای  نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل  ان به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

      این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

     

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳ - ۱۱:۴۳ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاءقرارداد تهیه وتدارک 40 قلم پرزه جات اتومات پرنتر،فوتوکاپی ،کاپیرها وکمپیوت

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد پروژه تهیه وتدارک 40 قلم پرزه جات اتومات پرنتر،فوتوکاپی . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ - ۹:۳۷
Background image

اطلاعیه اعطای قرارداد 126 قلم پرزه جات وسایط ثقیله 

 

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 126 قلم پرزه جات وسایط ثقیله انجنیری ضرورت  قو . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ - ۹:۲۵ kabul
Background image

تهیه وتدارک (5) قلم ازجمله (7) قلم تجهیزات عصری وکمپیوتری موردضرورت ریاست مخابره

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  تهیه وتدارک (5) قلم ازجمله (7) قلم تجهیزات عصری وکمپیوتری موردضرورت . . .

Back to tenders