اعلان تصمیم اعطاء قرار داد چهار قلم میوه تازه در هفت لات سال 1401

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  تهیه و تدارک چهار قلم میوه تازه ضرورت قطعات جزوتام های مرکزی و قول اردوهای ساحوی در هفت لات برای شش ماه اخیر سال مالی 1401.دارای نمبر تشخیصیه (MOD-1401-G-Q-0023-21205) با شرکت های ذیل اعطاء قرارداد میگردد

1-     لات اول قطعات وجزوتام های مرکزی به شرکت گلدوست امانی لمیتد  دارای جواز نمبر(17905-0101)آدرس کارته نو حاحی مارکیت -مرکز کابل  به قیمت مجموعی مبلغ  (26850828) بیست و شش ملیون هشتصدو پنجاه هزارو هشتصدو بیست و هشت  افغانی .

2-     لات دوم قول اردوی 201خالد بن ولید به عرب وفا لوژستیکی شرکت  دارای جواز نمبر(1304-D-02)آدرس شرکت عرب وفا مارکیت گولایی عرب ها -مرکز ننگرهار به قیمت مجموعی مبلغ (8593200)هشت ملیون پنجصدونود سه هزار و دوصد افغانی.

3-     لات سوم قول اردوی 203منصوری به شرکت گلدوست امانی لمیتد  دارای جواز نمبر(17905-0101)آدرس کارته نو حاحی مارکیت -مرکز کابل  به قیمت مجموعی مبلغ  (9181200) نوملیون و یکصدو هشتاد و یک هزارو دوصد افغانی

4-     لات چهارم قول اردوی 205البدر به ترنک کندهار لوژستیکی شرکت دارای جواز نمبر(374-D-04)آدرس شرکت نوی سرک عبدالرب آخندزاده جامع-مرکز کندهار به قیمت مجموعی مبلغ (8893600) هشت ملیون و هشتصدو نود و سه هزار و ششصد افغانی  افغانی.

5-     لات پنجم قول اردوی 207 الفاروق به شرکت خدمات لوژستیکی ابوذر آخندزاده دارای جواز نمبر(64386)آدرس شرکت مرکز هلمند-لشکر گاه  به قیمت مجموعی مبلغ (7779600) هفت ملیون و هفتصدو هفتاد و نه هزار و ششصد افغانی.

6-     لات هفتم قول اردوی 215عزم به شرکت صافی قلندرلمیتد دارای جواز نمبر(34181)آدرس شرکت نیمروز زرنج  خیابان سیستان –مرکز نیمروز  به قیمت مجموعی مبلغ (8516400) هشت ملیون و پنجصدو شانزده هزارو چهارصد  افغانی.

7-     لات هشتم قول اردوی 217عمری به گروپ کمپنی های مهرزاد دروازی  دارای جواز نمبر(64304)آدرس شرکت شهر جدید مرکز بدخشان –فیض آباد بدخشان به قیمت مجموعی مبلغ (12392000) دوازده ملیون و سه صدو نود ودو هزار افغانی اعطای  نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض درزمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل  ان به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا مقیم گارد سابقه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

      این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳ - ۱۱:۴۳ Kabul
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطاءقرارداد تهیه وتدارک 40 قلم پرزه جات اتومات پرنتر،فوتوکاپی ،کاپیرها وکمپیوت

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد پروژه تهیه وتدارک 40 قلم پرزه جات اتومات پرنتر،فوتوکاپی . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ - ۹:۳۷
Background image

اطلاعیه اعطای قرارداد 126 قلم پرزه جات وسایط ثقیله 

 

بدینوسیله به تاسی ازفقره(2)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت دفاع ملی درنظردارد.

اعطاءقرارداد تهیه و تدارک 126 قلم پرزه جات وسایط ثقیله انجنیری ضرورت  قو . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ - ۹:۲۵ kabul
Background image

تهیه وتدارک (5) قلم ازجمله (7) قلم تجهیزات عصری وکمپیوتری موردضرورت ریاست مخابره

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت دفاع ملی درنظر دارد قرارداد  تهیه وتدارک (5) قلم ازجمله (7) قلم تجهیزات عصری وکمپیوتری موردضرورت . . .

Back to tenders